Hakikat, ruhun sevgilisidir ve bu aşkın çocuğu düşünmektir. N. Topçu

Makaleler

arşiv resimYayınlanmış Makalelerim;

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Turkey-Vatican Relations from the Ottomans to the Republic, International Journal of Humanities and Social Science (IJHSS) , Vol. 5, No. 5; May 2015, 148-163
 • Ahterî’nin Yahudilik Ve Hıristiyanlık Hakkındaki Görüşleri Ve Ahterî-i Kebîr Sözlüğünde Bu Dinlerle İlgili Geçen Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme/Views Of Ahterî About Judaism & Christianity And An Analyse Over Concepts Of These Two Religions That Are Described In The Dictionary Of Ahterî,Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(40), 2014, 241-252
 • Tanzimat’tan Sonra (1839) Kütahya’daki Hıristiyanların Dinî-İdari Durumları Ve Yaşadıkları Tartışmalı Meseleler/The Controversial Issues And Religious-Administrive Conditions Of Christians In Kütahya After Tanzimat (1839), Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kütahya Özel Sayısı), 2014, 111-135
 • Osmanlı ile Papalık Arasındaki İlk Dostane İlişkiler ve Bunun Doğu Kiliseleri Açısından Önemi/ First Friendly Relations between the Ottoman Empire and the Papacy and the Significance of These Relations for the Eastern Churches, History Studies, 6(6), 2014, 195-215
 • Süleyman Naziften Hz İsa’ya Açık Mektup, MiLEL VE NiHAL, inanç kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi Cilt:10 Sayı: 1, Ocak-Nisan 2013
 • Anahtarını İki Müslüman Ailenin Koruduğu Kilise: Kıyamet Kilisesi inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi MİLEL VE NİHAL, cilt 10 sayı 2 Mayıs – Ağustos 2013
 • İstanbullu Kardinal Hasun Efendi’nin Osmanlı Ve Katolik Dünyasında Bıraktığı Etki/The Impact of Hasun Efendi – Cardinal from İstanbul – on Ottoman Empire and Catholic World, Türk – Islam Medeniyeti Akademik Arastırmalar Dergisi(16), Konya, 173-196
 • Başlangıcından Günümüze Kudüs Latin Patrikliği/The Latin Patriarchate of Jerusalem From the Beginning to Today / MİLEL VE NİHAL inanç, kültür ve mitoloji araştırmaları dergisi cilt 10 sayı 2 Mayıs – Ağustos 2013.
 • Makedonya’da Bulgar ve Latin Kilisesinin Gelişimi (Tunalı Hilmi’nin Makedonya Risalesi), Milel ve Nihal: İnanç, Kültür, ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 2012, cilt: IX, sayı: 2, s. 135-141
 • İstanbul’daki Katolik Ermeni Gruplarının Problemleri ve Papalığın Müdahaleleri ( 19. yy.)/The Problems of Catholic Armenian Communities in Istanbul and Interferences from the Papacy in the Nineteenth Century, History Studies: International Journal of History ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 – 4688 (Print) Volume 4 Issue 2, p. 317-341, July 2012
 • Tanzimat’tan sonra Osmanlı Devleti’nde Tanassur Olayları ve Akdağmadeni’ndeki Gizli Hristiyan İstavriler, Türk-İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, Sayı: 10 (1) Yaz Konya- 2010, 141-174

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • İstanbul Ermenilerinin Dinî, Toplumsal Ve Kurumsal Problemleri: Mezarlıklar Sorunu (19. yy)/İstanbul Of Armenian Religious, Social And Institutional Problems: Cemeteries Problem (19TH CC), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi(21), 2013, 29-56.