Archive

You are currently browsing the blog archives for Şubat, 2016.

Şub

2

HZ. İSA’YA AÇIK MEKTUP

By Dr.Ahmet Turkan

Türkiye’deki farklı din mensupları ile ilgili konularda oldukça hümanist bir tavır takınan Batı’nın, Afrika’daki Müslümanların hakları konusunda kayıtsız kalması karşısında Süleyman Nazif “Hz. İsa’ya Açık Mektup” ve “Hz. İsa’nın Cevabı” gibi başlıklar altında bir risale yazar. Batının yaptıklarını Hz. İsa’ya şikâyet eder. Yüz yıl önce yazılmış olan bu Risaledeki dini ve siyasi meseleler günümüz için önemli ayrıntıları barındırmaktadır. Özellikle Dünyanın birçok Müslüman ülkesinde yaşanan haksızlıkları görmezden gelen Batı dünyasının işine geldiği zaman demokrasi havarisi kesilmesi noktasında okunulası bir risaledir… 

Suleyman_Naziften_Hz_Isaya_Acik_Mektup (1)

https://dpu.academia.edu/ahmett%C3%BCrkan/Analytics#/activity/overview

 

Şub

2

BİSMARK SANKİ BUGÜNÜ MÜ ANLATIYOR?

By Dr.Ahmet Turkan

Sebilürreşad dergisinin 3 Zilkade 1339/9 Temmuz 1921 tarihli nüshasında (yazının orjinali ekli resimdedir) şu ibareler geçmektedir:
“Cemiyet-i Akvam’a (Milletler Cemiyeti) şimdi yeni bir mesele daha gelir ki Papalık makamının delaletiyle Kudüs-ü Şerifi ahlak-ı fazileye mugayir olan ihdasattan vikaye etmektir. Kudüs yanında kahveler, sinemalar vesair eğlence yerleri ihdas eylemesi Papalık makamının pek gücüne gitmiştir. Ekâbir-i Hıristiyaniye Kudüs-ü Şerifin eski kutsiyetini yani idare-i Osmaniye zamanındaki hayat ve heyet-i diniyyesini muhafaza etmek taraftarıdırlar. Filvaki hilafet-i Osmaniye nazarında Kudüs mahall-i mukaddeseden bir haram-ı mübarek ad edildiği için orada ahlak-ı umumiyeye dokunur ihdasata müsaade edilmezdi. Milel-i Hıristiyaniye de hükümet-i Osmaniyenin vaz’ ettiği şekl-i idareden pek memnun idiler…

Bismark (Almanya başbakanı) bir kere demiş ki: ‘Eğer memalik-i Osmaniye bir gün taksime uğrayacak olursa her halde en son gidecek yer Filistin’dir. Oraya Osmanlılar gibi bî-tarafane (tarafsız) muhafaza edecek bir idare pek güç teessüs edebilir.”996118_799763590057152_3863068171619722413_n

Şub

1

Prof. Dr. Wan Mohd Nor WAN DAUD’u Fakültemizde misafir ettik.

By Dr.Ahmet Turkan

Fakültemizin düzenlemiş olduğu “ÇARŞAMBA SEMİNERLERİ”nin bu ayki konuğu “University Of Technology Of Malaysia”dan Prof. Dr. Wan Mohd Nor WAN DAUD idi. “İslam Düşüncesinde Bilim ve Eğitim Sistemi” konulu güzel bir konuşma yaptılar. Lütfedip fakültemize gelmelerinden ve yapmış oldukları kıymetli konuşmalarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunarız… 11935165_1047083578658484_5094655221064200933_o 12132445_1047083091991866_1002688229889987307_o 12139912_1047083065325202_3065351220205320817_o 12140167_1047083071991868_5275192406154881755_o